မိမိ ေမြးေန႕ေရာက္တိုင္း ဒီလိုေလး လုပ္ပါ ….

February 14, 2020 Myitter 0

ေမြးေန႔႔ေရာက္တို္င္း ဒီလိုေလး လုပ္ၾကည္႔႔ပါ (၁၈) ရက္္ က်င့္ စဥ္္ ထူး မိမိတို႔ေမြးေန႔မွစ၍ (၁၈)ရက္တိုင္တိုင္္ က်င့္ေဆာင္ရပါမည္။ မိမိိတို႔ေမြးေန႔တြင္ေၾကးဖလားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေငြဖလားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေရသန္႔သန္႔ထဲ့ၿပီး သေျပပန္းမ်ားလႈဒါန္းထားပါ ။ ေရကိုိေန႔စဥ္္ ေနထြက္စဥ္ အခ်ိန္တ္ိုင္း လဲလွယ္ ေပး ပါ ။ ပန္းညိႈးလွ်င္္ အသစ္္လႈ […]