ျမန္္မာျပည္အႏွံ႔ သြားလာက်က္္စားျပီး မိန္္းကေလးမ်ားကို လိမ္လည္္ခ်ိန္္းေတြ႔ေနသူအား ဖမ္္းမိ

September 21, 2019 Myitter 0

ျမန္မာျပည္အႏံွံ႔ သြားလာၿပီ း ကာမႏွွင့္ ေငြေၾကးလိိမ္လည္ရယူခဲ့သူ ျမန္မာပလာဇာအနီး၌ ဖမ္းမိိ ျမန္မာျပည္အႏံွံ႔သြားလာၿပီး မိန္းကေလး မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္၊ ခ်ိန္းေတြ႕ၿပီး ကာမလိိမ္လည္ ရယူခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာပလာ ဇာအနီးတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ဲသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ “သူကျမန္မာျပည္အႏွံ႔သြားလာၿပီး ေကာင္ […]