” လြန္္စြာထူးကဲ အစြမ္းရွိသည္႔ အဌာနေမတံံ ဂါထာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရန္္ ”

နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

အလြန္အစြြမ္းထက္ေသာ အဌာနေမတံ ဂါထာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရန္အတြက္္

၁။ နံနက္ ၅း၀၀ နာရီ ၆း၀၀ နာရီ အတြင္း

၂။ ေသာက္ေတာ္ေရ ( ၅ )ခြက္္ ၊ ဆီမီး ( ၅ )တိုင္ ၊ အေမႊးတိုိင္ ( ၅ )တိုင္ ပူေဇာ္ျပီး

၃။ ( ၅ )ပါးသီလခံယူျပီးလ်ွင္္ ေအာက္ပါ အဌာနေမတံ ဂါထာကို (၉)ေခါက္ / (၂၇)ေခါက္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ပါလ်ွင္ (၁)လအတြင္း ထူးကဲေသာအက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရပါမည္။

ထိုိဂါထာကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနသည့္ကာလအတြင္္းမည္သို႔ေသာ ေအာက္လမ္းအတက္ပညာမွမျပဳစား မေႏွာင့္ယွက္ႏိုိင္ပါ။

မိိမိ၏ အသက္ကို မည္သူမ်ွ ႏႈတ္ယူခြင့္ မရႏိုင္ပါ။ကုသ၍မေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကိုလဲ ထူးျခားစြာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုိင္ပါသည္။

မိမိ၏ လာဘ္လာဘကိုလဲ မည္သူမ်ွ မတားဆီး မပိတ္ပင္ႏိုင္ပါ။

ရွိျပီးသားစည္းစိိမ္ဥစၥာတို႔သည္လည္း မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ရာ။ လာဘ္လာဘတို႔သည္လည္း ထူးျခားစြာ ပြင့္လင္းလာပါသည္။

မိိမိ၏ ဉာဏ္ပညာ (ကံ ဉာဏ္္ဝီရိယ)တို႔ကိုလည္း မည္သူမ်ွ မတားဆီး မပိတ္ပင္ႏိုင္ပါ။

မိိမိ၏ ရွိျပီးေသာ ကိုယ္လက္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း (လကၡဏာႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္)တို႔ကိုလည္း မည္သူမ်ွ မဖ်တ္ဆီးႏိုိင္ပါ။ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနရပါသည္။

အ႒ာနေမတံ ဘိိကၡေဝ

အနဝကာေသာ,

ယံံ ပရူပကၠေမန

တထာဂတံံ ဇီဝိတာ

ေဝါေရာေပယ်။

အနဳပကၠေမန ဘိိကၡေဝ

တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏၲိ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန။

ဝိဂေမႏၲဳ ဥပဒၵဝါ။ ။

ဗုုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္မ်ားမွဆင္းသက္လာေသာ ဂါထာ(၅)ပုဒ္္

၁။အ႒ာနေမတံံ ဘိကၡေဝ

အနဝကာေသာ,

ယံံ ပရူပကၠေမန

တထာဂတံ ဇီဝိိတာ

ေဝါေရာေပယ်။

အနဳပကၠေမန ဘိကၡေဝ

တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏၲိ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၱိေမ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၂။ဗုဒၶါနံ ဇီဝိိတႆ နသကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံုံ ။ တထာေမေဟာတု။

၃။ဗုဒၶါနံ သေဗၺညဳတညာဏႆ နသကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု တထာေမ ေဟာတု။

၄။ဗုဒၶါနံ ဥဒၵိႆ အဘိဟဋာနံ စတုႏၷံ ပစၥယာနံံ ၊ နသကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု ၊ တထာေမ ေဟာတု။

၅။ဗုဒၶါနံံ ဒြတၱံသ မဟာပုရိသ လကၡဏံ အသီတိ္ယာ ၊ အႏုဗ်ဥၨနာနဥၨ ဗ်ာမပဘာဒိရံသီနဥၨ နသကၠာေကနစိ ၊ အႏၲရာေယာ ကာတံံု တထာေမေဟာတု။ ။

၁။(အတ္ထာန ေမတံ ဘိ္တ္ခေဝ အနဝကာေသာ ၊ ယံ ပရူပက္ကေမန တထာဂတံ ဇီဝိတာ

ေဝါေရာေပယ် အနုပက္ကေမန ဘိတ္ခေဝ ၊ တထာဂတာ ပရိ္နိတ္ဗာယန္တိ ေအေတန ၊ သစၥဝစ္ေဇန သြတ္ထိိေမ ေဟာတု သတ္ဗဒါ)

၂။(ဗုတ္ဒါနံ ဇီဝိ္တတ္သ နသက္ကာေကနစီ ၊ အန္တရာေယာ ကာတုံ တထာေမ ေဟာတု)

၃။(ဗုုတ္ဒါနံ သတ္ဗင္ညဳတ ညာနတ္သ ၊ နသက္ကာ ေကနစိ အန္တရာေယာ ၊ ကာတုံ တထာေမ ေဟာတု)

၄။(ဗုတ္ဒါနံ အုတ္ဒိတ္သ အဘိ္ဟဋာနံ ၊ စတုန္နံ ပစ္စယာနံ နသက္ကာ ေကနစိ ၊အန္တရာေယာ ကာတုံ တထာေမ ေဟာတု)

၅။(ဗုတ္ဒါနံ ဒြတ္ထိန္သ မဟာပုရိသလက္ခနာနံံ ၊ အသီတိိယာ အနုဗ်င္စ နာနင္စ ၊ ဗ်ာမပဘာဒိရံသီနင္စ နသက္ကာ ေကနစိ ၊ အန္တရာေယာ ကာတုံ တထာေမ ေဟာတု)

ျမန္မာလိုိနားလည္ရန္္

သူတစ္ပါးတိုိ႔လံု႔လျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ႏ္ိုင္ရန္ လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္။

ျမတ္စြာဘုရားမ်ားသည္္ သူတစ္ပါးတို႔့ လံု႔လ မပါဘဲသာ ပရိနိ္ဗၺာန္ျပဳေတာ္မူၾက၏။

ဤသစၥာ စကားေၾကာင့္္ ေဘးရန္ဟူသမၽွ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။ ။

ကုၠဒံ ေမ ပုညံံ အာသဝကၡယံ ဝဟံ ေဟာတု။ ကုၠဒံ ေမ ပုညံ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာတု။

ကုၠဒံ ေမ ပုညံ ေဗာဓိဥာဏႆ ပစၥေယာ ေဟာတု။ ကုၠဒံံ ေမ ပုညံ နဝေလာကုတၱရႆ ဓမၼႆ ပစၥေယာ ေဟာတု။

ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊ ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။ ေသာကပၸတၱာ စ နိေသာကာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

ဧတၱာဝတာ စအေမွဟိ၊ သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။ သေဗၺေဒဝါ ႏုေမာဒႏၲဳ၊ သဗၺသမၸတၱိ သိိဒၶိယာ။

ဒါနံံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊ သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။ ဘာဝနာ ဘိိရတာ ေဟာႏၲဳ။ ဂစၧႏၲဳ ေဒဝတာ ဂတာ။

ပုညဘာဂ မိိမံစညံ၊ သမံ ဒဒါမ ကာရိတံ၊ အႏုေမာဒႏၲဳ တံံံ သေဗၺ၊ ေမဒိနီ ဌာတု သကၡိေက။ ။

သာဓု… သာဓု… သာဓု

သက္ရွိထင္ရွာျမတ္စြာဘုရားရွင္အားရည္မွွန္းၿပီး(၃၁)ဘံုေဝေနယအားလံုးရဲ႕ကိုယ္စားကပ္လႉပါတယ္္

သက္ရွည္က်န္းမာစိိတ္ခ်မ္းသာေဘးရန္ကင္းေဝးၾကပါေစ

Ayarwady Lu Min

Unicode

နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

အလွန်အစွွမ်းထက်သော အဌာနမေတံ ဂါထာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရန်အတွက််

၁။ နံနက် ၅းဝဝ နာရီ ၆းဝဝ နာရီ အတွင်း

၂။ သောက်တော်ရေ ( ၅ )ခွက်် ၊ ဆီမီး ( ၅ )တိုင် ၊ အမွှေးတိိုင် ( ၅ )တိုင် ပူဇော်ပြီး

၃။ ( ၅ )ပါးသီလခံယူပြီးလျှင်် အောက်ပါ အဌာနမေတံ ဂါထာကို (၉)ခေါက် / (၂၇)ခေါက်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော် ပါလျှင် (၁)လအတွင်း ထူးကဲသောအကျိုးများကို ခံစားရပါမည်။

ထိိုဂါထာကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေသည့်ကာလအတွင််းမည်သို့သော အောက်လမ်းအတက်ပညာမှမပြုစား မနှောင့်ယှက်နိိုင်ပါ။

မိိမိ၏ အသက်ကို မည်သူမျှ နှုတ်ယူခွင့် မရနိုင်ပါ။ကုသ၍မပျောက်နိုင်သော ရောဂါများကိုလဲ ထူးခြားစွာ ပျောက်ကင်းနိိုင်ပါသည်။

မိမိ၏ လာဘ်လာဘကိုလဲ မည်သူမျှ မတားဆီး မပိတ်ပင်နိုင်ပါ။ ရှိပြီးသားစည်းစိိမ်ဥစ္စာတို့သည်လည်း မပျောက်ပျက်နိုင်ရာ။ လာဘ်လာဘတို့သည်လည်း ထူးခြားစွာ ပွင့်လင်းလာပါသည်။

မိိမိ၏ ဉာဏ်ပညာ (ကံ ဉာဏ််ဝီရိယ)တို့ကိုလည်း မည်သူမျှ မတားဆီး မပိတ်ပင်နိုင်ပါ။

မိိမိ၏ ရှိပြီးသော ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း (လက္ခဏာကြီးငယ် အသွယ်သွယ်)တို့ကိုလည်း မည်သူမျှ မဖျတ်ဆီးနိိုင်ပါ။ အန္တရာယ်ကင်းစွာ နေရပါသည်။

အဋ္ဌာနမေတံ ဘိိက္ခဝေ

အနဝကာသော,

ယံံ ပရူပက္ကမေန

တထာဂတံံ ဇီဝိတာ

ဝေါရောပေယျ။

အနုပက္ကမေန ဘိိက္ခဝေ

တထာဂတာ ပရိနိဗ္ဗာယန္တိ။

ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန။

ဝိဂမေန္တု ဥပဒ္ဒဝါ။ ။

ဗုုဒ္ဓစာပေ ကျမ်းဂန်များမှဆင်းသက်လာသော ဂါထာ(၅)ပုဒ််

၁။အဋ္ဌာနမေတံံ ဘိက္ခဝေ

အနဝကာသော,

ယံံ ပရူပက္ကမေန

တထာဂတံ ဇီဝိိတာ

ဝေါရောပေယျ။

အနုပက္ကမေန ဘိက္ခဝေ

တထာဂတာ ပရိနိဗ္ဗာယန္တိ။

ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန သောတ္တိိမေ ဟောတု သဗ္ဗဒါ။

၂။ဗုဒ္ဓါနံ ဇီဝိိတဿ နသက္ကာ ကေနစိ အန္တရာယော ကာတုံံ ။ တထာမေဟောတု။

၃။ဗုဒ္ဓါနံ သဗ္ဗေညုတညာဏဿ နသက္ကာ ကေနစိ အန္တရာယော ကာတုံ တထာမေ ဟောတု။

၄။ဗုဒ္ဓါနံ ဥဒ္ဒိဿ အဘိဟဋာနံ စတုန္နံ ပစ္စယာနံံ ၊ နသက္ကာ ကေနစိ အန္တရာယော ကာတုံ ၊ တထာမေ ဟောတု။

၅။ဗုဒ္ဓါနံံ ဒွတ္တံသ မဟာပုရိသ လက္ခဏံ အသီတိ်ယာ ၊ အနုဗျဥ္ဇနာနဥ္ဇ ဗျာမပဘာဒိရံသီနဥ္ဇ နသက္ကာကေနစိ ၊ အန္တရာယော ကာတုံံ တထာမေဟောတု။ ။

၁။(အတ်ထာန မေတံ ဘိ်တ်ခဝေ အနဝကာသော ၊ ယံ ပရူပက်ကမေန တထာဂတံ ဇီဝိတာ

ဝေါရောပေယျ အနုပက်ကမေန ဘိတ်ခဝေ ၊ တထာဂတာ ပရိ်နိတ်ဗာယန်တိ အေတေန ၊ သစ္စဝစ်ဇေန သွတ်ထိိမေ ဟောတု သတ်ဗဒါ)

၂။(ဗုတ်ဒါနံ ဇီဝိ်တတ်သ နသက်ကာကေနစီ ၊ အန်တရာယော ကာတုံ တထာမေ ဟောတု)

၃။(ဗုုတ်ဒါနံ သတ်ဗင်ညုတ ညာနတ်သ ၊ နသက်ကာ ကေနစိ အန်တရာယော ၊ ကာတုံ တထာမေ ဟောတု)

၄။(ဗုတ်ဒါနံ အုတ်ဒိတ်သ အဘိ်ဟဋာနံ ၊ စတုန်နံ ပစ်စယာနံ နသက်ကာ ကေနစိ ၊အန်တရာယော ကာတုံ တထာမေ ဟောတု)

၅။(ဗုတ်ဒါနံ ဒွတ်ထိန်သ မဟာပုရိသလက်ခနာနံံ ၊ အသီတိိယာ အနုဗျင်စ နာနင်စ ၊ ဗျာမပဘာဒိရံသီနင်စ နသက်ကာ ကေနစိ ၊ အန်တရာယော ကာတုံ တထာမေ ဟောတု)

မြန်မာလိိုနားလည်ရန််

သူတစ်ပါးတိို့လုံ့လပြု၍ မြတ်စွာဘုရားကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်န်ိုင်ရန် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်။

မြတ်စွာဘုရားများသည်် သူတစ်ပါးတို့့ လုံ့လ မပါဘဲသာ ပရိနိ်ဗ္ဗာန်ပြုတော်မူကြ၏။

ဤသစ္စာ စကားကြောင့်် ဘေးရန်ဟူသမျှ ကင်းရှင်းကြပါစေ။ ။

ကု္ကဒံ မေ ပုညံံ အာသဝက္ခယံ ဝဟံ ဟောတု။ ကု္ကဒံ မေ ပုညံ နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယော ဟောတု။

ကု္ကဒံ မေ ပုညံ ဗောဓိဉာဏဿ ပစ္စယော ဟောတု။ ကု္ကဒံံ မေ ပုညံ နဝလောကုတ္တရဿ ဓမ္မဿ ပစ္စယော ဟောတု။

ဒုက္ခပ္ပတ္တာ စ နိဒ္ဒုက္ခာ၊ ဘယပ္ပတ္တာ စ နိဗ္ဘယာ။ သောကပ္ပတ္တာ စ နိသောကာ၊ ဟောန္တု သဗ္ဗေပိ ပါဏိနော။

ဧတ္တာဝတာ စအမှေဟိ၊ သမ္ဘတံ ပုညသမ္ပဒံ။ သဗ္ဗေဒေဝါ နုမောဒန္တု၊ သဗ္ဗသမ္ပတ္တိ သိိဒ္ဓိယာ။

ဒါနံံ ဒဒန္တု သဒ္ဓါယ၊ သီလံ ရက္ခန္တု သဗ္ဗဒါ။ ဘာဝနာ ဘိိရတာ ဟောန္တု။ ဂစ္ဆန္တု ဒေဝတာ ဂတာ။

ပုညဘာဂ မိိမံစညံ၊ သမံ ဒဒါမ ကာရိတံ၊ အနုမောဒန္တု တံံံ သဗ္ဗေ၊ မေဒိနီ ဌာတု သက္ခိကေ။ ။

သာဓု… သာဓု… သာဓု

သက်ရှိထင်ရှာမြတ်စွာဘုရားရှင်အားရည်မှှန်းပြီး(၃၁)ဘုံဝေနေယအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားကပ်လှူပါတယ််

သက်ရှည်ကျန်းမာစိိတ်ချမ်းသာဘေးရန်ကင်းဝေးကြပါစေ

Ayarwady Lu Min