ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္္ အသစ္္ေျပာင္းလဲမည္႔ ရာထူးတိုး ပံုစံသစ္္ …..

အေျခခံပညာဆရာမ်ားအတြက္္ ရာထူးတိုးပံံုံစံသစ္

ႏွွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င့္သံုးလာခဲ႔တဲ႔ မူလတန္းျပကေန အလယ္တန္းျပ အထက္တန္းျပ စတဲ႔ ရာထူးတိုးပံံုစံေဟာင္း ဟာ မၾကာမီ အဆံုးသတ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ရာထူးတိုးစနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာကိုေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တို႕သာမက ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕နဲ႕ပါ ညွိႏိႈင္းခဲ႔ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာထူးတိုးပံုစံံသစ္မွာ မူလတန္းေက်ာင္းအုုပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ရာထူးသတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ရွိ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာထူးပံုစံသစ္အရ မူအုပ္ႀကီးေတြဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက္တန္းျပ စတဲ႔ရာထူးေတြနဲ႕ ရာထူးတူ လစာႏႈန္းတူ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ မူလတန္းျပ ဆရာ -၃ ကလဲ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

မူလတန္းျပ ဆရာ -၂ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္-၂ (လစာႏႈန္း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူလတန္းျပ ဆရာ -၁ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ ( လစာႏႈန္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ) နဲ႕စတင္ခန္႕ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုစံသစ္ ရာထူးသတ္မွွတ္ခ်က္အရ အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၃ ဟာ လက္ရွိ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလယ္တန္းျပဆရာ -၃ ဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက္တန္းျပ စတဲ႔ရာထူးေတြနဲ႕ ရာထူးတူ လစာႏႈန္းတူ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၂ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္-၂ (လစာႏႈန္း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလယ္တန္းျပ ဆရာ -၁ ကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ ( လစာႏႈန္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ) နဲ႕စတင္ခန္႕ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလယ္တန္္းျပ ဆရာ -၁ အျဖစ္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၄ ႏွစ္သင္တန္းမွာ အလယ္တန္းပညာေရးအထူးျပဳ ယူခဲ႔သူေတြကို ခန္႕ထားမွာ ျဖစ္ၿပီး မူလတန္္းျပ ဆရာ-၁ အျဖစ္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၄ ႏွစ္သင္တန္းမွာ မူလတန္းပညာေရးအထူးျပဳ ယူခဲ႔သူေတြကို စတင္ခန္႕ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးတကၠသိုလ္ ၅ ႏွစ္သင္တန္းဆင္းေတြကို ေတာ့ လက္ရွိအတိုင္း အထက္တန္းျပ (လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္ခန္႕ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဆရာဆရာမေတြကိုလဲ မနစ္နာ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႕ သိရွိရပါတယ္။

ရာထူးပံုစံသစ္အရေတာ့ မူလတန္္းျပ ကေန အလယ္တန္းျပ ရာထူးတိုး ေလ်ွာက္ထားတာတို႕ အလယ္တန္းျပကေန အထက္တန္းျပ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္တာတို႕ ေဆာင္ရြက္လို႕ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမွာလဲ ဆရာမ်ားသည္္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္-

(က) သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုိက္ညီပါကမိမိိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးအဆင့္ အတြင္းမွာပင္ ရာထူးအဆင့္တိုးျမွင့္ရရွိပိုင္ခြင့္

(စ) ဆရာမ်ားသည္ ပညာေရးအဆင့္တစ္ခုမွ အျခားမဆင့္တစ္ခုသိုိ႕ ကူးေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုပါက ထိုအဆင့္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္္း ႏွင့္ျပည့္စံုပါက ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္

လိုိ႕ျပ႒ာန္းထားတာေၾကာင့္ မူလတန္းျပဆရာ တစ္္ေယာက္ဟာ မူလတန္းအတြင္းမွာပဲ ရာထူးတိုးသြားမွာ ျဖစ္သလို အလယ္တန္းျပ ဆရာကလဲ အလယ္တန္္း အတြင္းမွာပဲ ရာထူးတိုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(အေျခခံပညာေရးဥပေဒပုဒ္မ-၃၉)

ပညာေရးေကာလိိပ္ ၄ ႏွွစ္သင္တန္းဆင္းေတြက မူလတန္္း အထူးျပဳပဲျဖစ္ျဖစ္ အလယ္တန္းအထူးျပဳပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပညာရွင္အဆင့္ -၁ (လစာႏႈန္္း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) နဲ႕သာ ခန္႕ထားျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးတကၠသိုလ္ ၅ ႏွစ္သင္တန္းဆင္းေတြကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ -၃ ( လစာႏႈန္း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အျဖစ္ခန္႕ထားျခင္းခံရမဲ႔ အေပၚကိုေတာ့ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါ ဘယ္လို ေဝဖန္ၾကဦးမလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။

ရာထူးတိုးပံံုစံသစ္အရ BEd ဝင္ခြင့္ ရၿပီး အထက္တန္းျပ အျဖစ္ရာထူးတိုး ခန္႕ထားျခင္းခံရဖိုိ႕ ႀကိဳးစားရတဲ့ အခက္အခဲ ကေနေတာ့လြန္ေျမာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝါသနာပါတာက မူလတန္းပညာေရးလား ၊ အလယ္တန္းပညာေရးလား၊ အထက္တန္းပညာေရးလား ဆိုတာကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားဖို႕ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။

Ko Aye Min Htike

Unicode

အခြေခံပညာဆရာများအတွက်် ရာထူးတိုးပုံံစံသစ်

နှှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ မူလတန်းပြကနေ အလယ်တန်းပြ အထက်တန်းပြ စတဲ့ ရာထူးတိုးပုံံစံဟောင်း ဟာ မကြာမီ အဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ ရာထူးတိုးစနစ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်တာကိုတော့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အခြေခံပညာဦးစီးဌာန တို့သာမက ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နဲ့ပါ ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အတည်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရာထူးတိုးပုံစံံသစ်မှာ မူလတန်းကျောင်းအုုပ်ကြီးတွေရဲ့ ရာထူးသတ်မှတ်ချက်ကို လက်ရှိ ပညာရှင်အဆင့် -၃ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဖြစ်သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူးပုံစံသစ်အရ မူအုပ်ကြီးတွေဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက်တန်းပြ စတဲ့ရာထူးတွေနဲ့ ရာထူးတူ လစာနှုန်းတူ ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါအပြင် မူလတန်းပြ ဆရာ -၃ ကလဲ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူလတန်းပြ ဆရာ -၂ ကတော့ ပညာရှင်အဆင့်-၂ (လစာနှုန်း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူလတန်းပြ ဆရာ -၁ ကတော့ ပညာရှင်အဆင့် -၁ ( လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ) နဲ့စတင်ခန့်ထားခြင်းခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပုံစံသစ် ရာထူးသတ်မှှတ်ချက်အရ အလယ်တန်းပြ ဆရာ -၃ ဟာ လက်ရှိ ပညာရှင်အဆင့် -၃ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဖြစ်သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်တန်းပြဆရာ -၃ ဟာ ဒုဦးစီး /ATEO/အထက်တန်းပြ စတဲ့ရာထူးတွေနဲ့ ရာထူးတူ လစာနှုန်းတူ ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်တန်းပြ ဆရာ -၂ ကတော့ ပညာရှင်အဆင့်-၂ (လစာနှုန်း ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀- ၂၀၈၀၀၀) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်တန်းပြ ဆရာ -၁ ကတော့ ပညာရှင်အဆင့် -၁ ( လစာနှုန်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ ) နဲ့စတင်ခန့်ထားခြင်းခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အလယ်တန််းပြ ဆရာ -၁ အဖြစ် ပညာရေးကောလိပ် ၄ နှစ်သင်တန်းမှာ အလယ်တန်းပညာရေးအထူးပြု ယူခဲ့သူတွေကို ခန့်ထားမှာ ဖြစ်ပြီး မူလတန််းပြ ဆရာ-၁ အဖြစ် ပညာရေးကောလိပ် ၄ နှစ်သင်တန်းမှာ မူလတန်းပညာရေးအထူးပြု ယူခဲ့သူတွေကို စတင်ခန့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၅ နှစ်သင်တန်းဆင်းတွေကို တော့ လက်ရှိအတိုင်း အထက်တန်းပြ (လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဖြစ်ခန့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။

လက်ရှိိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆရာဆရာမတွေကိုလဲ မနစ်နာ အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ရာထူးပုံစံသစ်အရတော့ မူလတန််းပြ ကနေ အလယ်တန်းပြ ရာထူးတိုး လျှောက်ထားတာတို့ အလယ်တန်းပြကနေ အထက်တန်းပြ ရာထူးတိုး လျှောက်တာတို့ ဆောင်ရွက်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။

အခြေခံပညာရေးဥပဒေမှာလဲ ဆရာများသည်် အောက်ဖော်ပြပါ အခွင့်အရေးများ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်-

(က) သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိိုက်ညီပါကမိမိိတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ပညာရေးအဆင့် အတွင်းမှာပင် ရာထူးအဆင့်တိုးမြှင့်ရရှိပိုင်ခွင့်

(စ) ဆရာများသည် ပညာရေးအဆင့်တစ်ခုမှ အခြားမဆင့်တစ်ခုသိို့ ကူးပြောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုပါက ထိုအဆင့်အတွက် လိုအပ်သော သတ်မှတ်အရည်အချင််း နှင့်ပြည့်စုံပါက ထမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်

လိို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့် မူလတန်းပြဆရာ တစ််ယောက်ဟာ မူလတန်းအတွင်းမှာပဲ ရာထူးတိုးသွားမှာ ဖြစ်သလို အလယ်တန်းပြ ဆရာကလဲ အလယ်တန််း အတွင်းမှာပဲ ရာထူးတိုးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(အခြေခံပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ-၃၉)

ပညာရေးကောလိိပ် ၄ နှှစ်သင်တန်းဆင်းတွေက မူလတန််း အထူးပြုပဲဖြစ်ဖြစ် အလယ်တန်းအထူးပြုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာရှင်အဆင့် -၁ (လစာနှုန််း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) နဲ့သာ ခန့်ထားခြင်းခံရမှာ ဖြစ်ပြီး ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၅ နှစ်သင်တန်းဆင်းတွေကတော့ ပညာရှင်အဆင့် -၃ ( လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) အဖြစ်ခန့်ထားခြင်းခံရမဲ့ အပေါ်ကိုတော့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ဘယ်လို ဝေဖန်ကြဦးမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။

ရာထူးတိုးပုံံစံသစ်အရ BEd ဝင်ခွင့် ရပြီး အထက်တန်းပြ အဖြစ်ရာထူးတိုး ခန့်ထားခြင်းခံရဖိို့ ကြိုးစားရတဲ့ အခက်အခဲ ကနေတော့လွန်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတာက မူလတန်းပညာရေးလား ၊ အလယ်တန်းပညာရေးလား၊ အထက်တန်းပညာရေးလား ဆိုတာကို အသေအချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါတယ်။

Ko Aye Min Htike