မိသားစုထဲမွာ အစုိးရဝန္ထမ္းရွိရင္ မျဖစ္မေနသိထားသင့္တဲ့ မိသားစုပင္စင္အေၾကာင္း

ဝန္္ထမ္းမိသားစုမ်ားအတြက္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္္။ မိသားစုပင္စင္ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာအခ်ိဳ႕ပါ။ ပင္စင္စားတဦး ဆံုးသြားရင္ က်န္ရစ္သူေတြ ဆက္လက္ခံစားခြင့္ရွိတဲ့ မိသားစုပင္စင္ဆုိတာ…

(၁) လုုပ္သက္ (၁)ႏွစ္ေအာက္ = အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရွိ။ (၂) လုပ္သက္္ (၁)ႏွစ္မွ (၄)ႏွစ္အထိ = တစ္ႏွစ္ကို (၁)လစာႏႈန္း၊ လုပ္သက္ဆုေငြသာခံစားခြင့္ရွိိ။ (ပင္စင္ခံစားခြင့္မရွိ)။ (၃) လုပ္သက္ (၅)ႏွစ္မွ (၉)ႏွစ္အထိိ = လစာရဲ႕(၁၂)ဆ၊ လုပ္သက္ဆုေငြသာခံစားခြင့္ရွိ။ (ပင္စင္ခံစားခြင့္မရွိ)။

(၄) လုပ္သက္ (၁၀)ႏွစ္မွ (၂၃)ႏွစ္အထိိ = လစာရဲ႕(၁၂)ဆ၊ လုပ္သက္ဆုေငြႏွင့္ ပင္စင္ပါ ခံစားခြင့္္ရွိ။ (လစာရဲ႕ ၁၂ ဆ နဲ႔တြက္ခ်က္ေပးတာက လုပ္သက္ဆုေငြဟာ လစာရဲ႕ ၁၂ ဆေအာက္ မေလ်ာ့နည္းေစရဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတာရယ္၊ ပုံေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက လစာရဲ႕ ၁၂ ဆ​ေအာက္​ ေလ်ာ့နည္းေနတာရယ္ေၾကာင့္ လုပ္သက္ ၂၃ ႏွစ္ထိ လုပ္သက္ဆုေငြကို လစာရဲ႕ ၁၂ ဆနဲ႔ တြက္ခ်က္တာဟာ အမွန္ဆုံးပါဘဲ၊ မ​ေသခ်ာရင္​ ပုံ​ေသနည္​းနဲ႔ တြက္​ၾကည္​့ပါ)

(၅) လုပ္သက္ (၂၄)ႏွစ္နဲဲ့ အထက္မွသာ ပုံေသနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးသင့္ပါတယ္။ (သူကေတာ့ လုပ္သက္ဆုေငြဟာ လစာရဲ႕ ၁၂ ဆ ထက္မ်ားလာမွာမို႔ပါ။(၆) မိိသားစုပင္စင္မွာ ကြယ္လြန္သူဝန္ထမ္းဟာ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳျဖစ္လို႔ ညီ၊ ညီမေတြက ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုရင္္ အတူေန မွီခိုသူျဖစ္ရမယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူ ညီ၊ ညီမေတြဆိုရင္ မရေတာ့ပါ။ ဝန္ထမ္းနဲ႔ သီးျခားစီေနတာဆိုရင္ မရေတာ့ပါ။

(၇)ဇနီးဆိုရင္္ တရားဝင္ဇနီးႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးတည္းေသာ ဇနီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ပါရပါမယ္။ (၈) ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက္္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ မိသားစုပင္စင္ခံစားေနတဲ့ ခင္ပြန္းဟာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ ပင္စင္ရပ္ရပါမယ္။ ယင္းရက္ထက္ ေစာၿပီးေတာ့ ခံစားေနတဲ့ ခင္ပြန္း ဆိုရင္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မရပ္ရပါဘူး။

(၉) သမီး မုဆိုးမဆိိုရင္ ဝန္ထမ္း မကြယ္လြန္မီတည္းက မုဆိုးမျဖစ္ေနသူျဖစ္ရမယ္။ ဝန္ထမ္း ေသၿပီးမွ မုဆိုးမျဖစ္သူဆိုရင္္ မရပါဘူး။ (၁၀) သားသမီးဆိုတဲ့အထဲမွာ လင္္ပါ၊ မယားပါ သားသမီးအားလုံး၊ ေမြးစားသားသမီအားလုံး ပါဝင္ပါတယ္။ (၁၁) ေမြးစားသားသမီးဆိုရင္္ တရား႐ုံးမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ေမြးစားထား႐ုံနဲ႔ မရပါဘူး။ စာခ်ဳပ္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ျဖစ္ရပါမယ္။

(၁၂) မိသားစုပင္စင္ကို ဂီလာနသားသမီးေတြ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ ဂီလာနသားသမီးဆိုရင္ ေက်ာင္းေန၊ မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ မလိုပါဘူး။ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ လိုပါတယ္။ ဌာနအႀကီးအကဲေထာက္ခံခ်က္ လိုပါတယ္။ မွီခိုသူကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးရင္ မိသားစုပင္စင္ ခံစားခြင့္ေပးပါတယ္။ (မွတ္သားစရာ စီရင္ထုံးတစ္ခု-ကြယ္လြန္သူဝန္ထမ္း၏ ဒုကၡိတမ်က္မျမင္ညီငယ္သည္ မွီခိုေနရသူျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ရွိသူျဖစ္၍ ဝန္ထမ္းအေပၚ လုံးဝမွီခိုေနရျခင္း မရွိသျဖင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မျပဳ။)

(၁၃) မယားၿပိဳင္ရွိေနလွ်င္္ တရားဝင္ဇနီးႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးသူကိုသာ ပင္စင္ ေပးရမယ္။ (၁၄) ပထမဇနီးကြယ္လြန္ရင္္ ေနာက္ဇနီးကို ပင္စင္ဆင္လက္ခံစားခြင့္္ မေပးေတာ့ပါ။ (၁၅) ညီအစ္ကိိုေမာင္ႏွမမ်ားဟာ အပ်ိဳ လူပ်ိဳျဖစ္မွသာ ခံစားခြင့္ရွိပါမယ္။ မွီခိုမႈလည္း ေပၚလြင္ရမယ္။

(၁၆)။ မိသားစုုပင္စင္မွာ အုပ္စု (၂)ခုရွိတာ သေဘာေပါက္ရပါမယ္။ ေရာၿပီးစဥ္းစားလို႔ မရပါဘူး။ သီးသန္႔စီသာျဖစ္ပါတယ္။ (အိမ္ေထာင္သည္ဝန္ထမ္း/ အပ်ိဳလူပ်ိဳဝန္ထမ္း) (၁၇)။ အဖမဲ့ေျမးဆိိုတာ ဝန္ထမ္းရဲ႕ သားသမီးက တိုက္႐ိုက္ေမြးသူျဖစ္ရပါမယ္။ တူ၊ တူမေတြက ေမြးလို႔ ေတာ္စပ္တဲ့ေျမးဆိုရင္ မရပါဘူး။

(၁၈)။ မိသားစုပင္စင္ ခံစားေနတဲ့ ဇနီး/ ခင္ပြန္း ေသဆုံးသြားခဲ့ရင္ သူ႔ရဲ႕တရားဝင္ေမြးစားထားတဲ့ သားသမီးကို ဆက္မေပးရပါဘူး။ မူလဝန္ထမ္းက ေမြးစားတဲ့သားသမီးေတြကိုသာ ေပးရပါမယ္။ ဝန္ထမ္း ေသသြားၿပီးမွ မိသားစုပင္စင္ခံစားေနတဲ့ ဇနီး/ ခင္ပြန္းက ေနာက္ထပ္ ေမြးစားတာဟာ ဝန္ထမ္းက ေမြးစားခဲ့တာ မဟုတ္လို႔ ခံစားခြင့္မရတာပါ။ ေသသူဝန္ထမ္းနဲ႔ ဘာမွ မေတာ္စပ္ဘူးလို႔ သိထားရပါမယ္။

(၁၉)။ တစ္ခုလပ္သားသမီးေတြဟာ ပင္စင္ခံစားခြင့္္ မရွိပါဘူး။

(ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြထဲဲမွ ပင္စင္မေပးဘူး၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မရွိဘူးလို႔ တင္ျပခဲ့တာေတြဟာ ဘာမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလို႔္ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ အထက္​က သတ္​မွတ္​ခ်က္​​ေတြနဲ႔ မကိုက္​ညီရင္​ ဝန္ထမ္းရဲ႕ အမႈထမ္းသက္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အေနနဲ႔ လုပ္သက္ဆုေငြ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လစဥ္ပင္စင္ကို​ေတာ့ ခံစားခြင့္ မေပးဘူးလို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္)

လိိုအပ္​ခ်က္​မ်ား ရွိပါက ျဖည္​့စြက္​ႏိုင္​ၾကပါတယ္​ ခင္​ဗ်ာ…​ေတာင္​းဆိိုထားသူမ်ားကို ရည္​႐ြယ္​တင္​ျပျခင္​းသာ ျဖစ္​ပါတယ္​။

မူရင္းေရးသားသူ