(၈)ႀကိမ္ေျမာက္  က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ဆုမွ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုထိ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ အစအဆံုး…

(၈)ႀကိမ္ေျမာက္  က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ဆုမွ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆုထိ ထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ အစအဆံုး…

(၈)ႀကိမ္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု

ဓ ၃၄၁၆၁၁

သိန္း(10000)ဆု

ဎ ၁၁၁၄၁၈

🤗သိန္း ၅၀၀၀ ဆု

ထ ၂၆၄၃၄၃

ဖ ၂၈၈၇၅၀

😄သိန္း ၂၀၀၀ ဆု

လ ၉၁၄၀၂၇

ထ ၄၂၉၂၆၆

ဓ ၉၅၁၆၇၈

ကဂ ၁၉၄၈၉၃

ကဂ ၈၁၆၂၆၇

🙏သိန္း ၁၀၀၀

ဠ ၉၇၄၅၈၈

ဃ ၆၈၀၁၂၃

ရ ၂၂၆၇၅၅

ည ၂၆၃၅၇၃

ကခ ၁၂၃၅၉၃

သ ၆၄၅၁၆၄

န ၈၁၆၇၇၉

အမ်ားထီတိုက္ရေအာင္ shareေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ

သိန္း(၅၀၀)ဆု

ကခ ၂၆၂၅၁၇

ထ ၃၀၆၁၉၇

ကက ၆၇၈၁၉၉

ဘ ၉၃၇၄၄၄

ဋ ၆၃၄၄၆၈

ကစ ၆၇၉၆၇၇

ကစ ၃၅၉၆၉၀

ဖ ၄၂၇၅၀၇

ကက ၁၉၃၁၁၅

လ ၈၉၂၃၄၂

ဇ ၉၀၄၁၉၆

က ၃၀၂၇၆၁

ကဃ ၉၂၀၈၆၄

ခ ၅၆၀၉၁၉

ဌ ၃၈၉၉၂၄

အ ၄၀၀၈၇၆

ကဃ ၂၂၉၀၂၆

သိန္း(200)

င ၇၂၂၆၀၉

ဌ ၅၆၈၉၀၇

ဍ ၂၉၇၁၁၁

အ ၇၅၃၈၉၁

န ၆၀၉၁၈၄

ဇ ၇၁၂၂၁၆

မ ၂၂၅၃၄၈

စ ၆၂၃၄၄၉

စ ၃၃၃၉၈၅

ဋ ၆၇၀၃၆၄

ဏ ၂၉၆၆၈၅

ရ ၃၂၇၁၀၄

ဒ ၂၈၈၆၀၆

ဘ ၅၁၈၄၄၄

စ ၉၃၁၅၅၄

လ ၆၉၇၇၄၁

ကစ ၄၉၅၈၆၃

ဆ ၇၅၀၈၁၅

ပ ၂၃၅၃၄၈

ကဃ ၆၉၃၃၄၄

ထ ၁၈၂၄၈၇

သိန္း(100)

န ၇၃၉၃၇၄

ဏ ၅၂၃၄၀၇

ဖ ၅၆၅၅၉၃

ကင ၃၁၈၂၆၉

ကက ၈၆၉၈၁၅

ဋ ၁၉၅၂၉၈

င ၈၃၈၅၈၇

ဗ ၃၂၂၂၂၁

ဒ ၂၇၂၇၃၁

ဍ ၂၉၈၀၆၂

ဋ ၄၄၂၃၂၁

ဖ ၂၃၀၇၃၁

ခ ၄၅၇၈၀၆

သ ၇၉၃၃၇၅

ဖ ၂၄၇၈၆၈

ပ ၅၁၅၅၅၇

င ၈၅၈၁၇၆

င ၆၈၃၀၇၀

ဒ ၄၃၁၇၉၇

ဂ ၆၀၆၅၂၁

ဃ ၁၈၂၁၅၈

စ် ၈၇၀၃၇၈

ဠ ၅၉၀၈၁၁

င ၅၄၆၇၀၆

ရ ၁၄၉၈၁၃

အ ၆၇၃၃၇၉

သိန္း(၅၀)ဆု

၄၉၂၁၈၆

ဃ ၄၆၃၇၉၂

ကက ၈၉၃၈၅၂

ကက ၉၃၆၂၄၇

ကစ ၃၀၆၄၅၃

ယ ၄၆၄၅၅၈

က ၂၁၅၂၉၆

သ ၉၇၉၁၇၀

တ ၈၇၇၂၈၁

ဍ ၆၆၅၉၀၁

င ၈၉၇၁၉၇

မ ၆၄၉၆၀၁

မ ၇၉၅၇၆၃

ကစ ၄၂၉၃၃၆

ဍ ၈၉၃၁၁၉

ဓ ၄၉၁၈၇၃

ဎ ၁၇၄၀၈၄

ဝ ၉၃၅၈၁၈

ဌ ၉၃၄၆၁၅

ကဃ ၉၇၉၆၇၆

ရ ၅၂၃၈၆၆

ကဃ ၇၀၃၀၇၇

ဏ ၈၁၄၃၂၅

င ၁၅၁၈၈၉

ဌ ၂၇၆၈၈၃

ဆ ၈၇၀၄၁၇

သိန္း(၂၀)

ဏ ၇၃၃၆၆၆

စ် ၂၅၀၆၆၉

ကခ ၃၃၄၉၀၇

င ၇၈၅၆၀၆

ည ၃၆၀၄၈၂

ကဃ ၄၂၄၉၇၇

ဃ ၉၈၉၃၆၆

ဘ ၈၂၆၄၃၉

ရ ၁၁၂၈၇၉

စ် ၈၈၈၃၂၂

ဝ ၇၄၁၄၁၄

ကခ ၄၆၁၆၇၉

ည ၄၆၂၆၅၀

စ် ၈၈၅၈၂၄

န ၂၆၄၆၁၃

တ ၁၄၄၂၇၈

န ၈၃၈၀၆၅

ဘ ၁၈၇၆၂၆

ကင ၉၆၇၁၇၃

ဠ ၇၉၁၇၀၀

ဋ ၈၀၄၀၀၇

ကင ၆၃၃၀၃၅

ည ၉၂၀၇၃၇

ကက ၅၄၆၀၃၃

လ ၈၅၂၆၀၃

စ် ၃၂၂၅၃၀

ကဂ ၁၈၀၃၄၈

ဌ ၇၆၁၉၂၅

ဖ ၇၁၄၄၀၃

👉👉👉ေဝေဝဆာဆာ(၃)သိန္းဆု

တ ၄၄၁၀၅

န ၂၀၅၃၈

ဇ ၁၀၅၈၃

ဘ ၃၄၉၃၈

ထ ၈၁၅၄၆

ဒ ၄၀၃၇၆

ဠ ၄၄၇၄၀

ထ ၅၄၆၅၉

တ ၉၅၀၅၅

ဘ ၉၇၆၁၁

ဖ ၈၈၃၈၉

ဃ ၆၉၉၇၆

ယ ၉၁၀၆၁

ကင ၃၉၃၂၁

ဠ ၆၄၈၅၉

ေဝေဝဆာဆာ(၂)သိန္းဆု

ကင ၄၀၆၉

ဠ ၉၂၇၉

ဌ ၂၉၅၉

ဎ ၂၁၇၆

ရ ၃၈၅၄

ဠ ၄၉၁၀

ဌ ၉၀၉၇

ဃ ၄၂၆၈

ဏ ၆၇၅၆

အ ၇၆၃၈

ယ ၉၄၇၅

မ ၂၄၈၀

ဒ ၄၀၉၃

တ ၈၀၀၁

ကက ၈၉၀၁

ေဝေဝဆာဆာ (၁)သိန္းဆု

ယ ၂၅၀

ယ ၈၈၅

ဇ ၉၃၂

ဏ ၃၈၀

ဋ ၆၇၉

ကစ ၁၂၃

ဃ ၁၅၇

စ် ၂၆၄

ဒ ၃၅၂

ကင ၃၂၀

ခ ၇၇၅

ည ၅၃၅

ည ၇၆၇

လ ၇၉၃

ဌ ၃၃၂

ဟ ၇၄၉

ဂ ၆၁၀

ဖ ၆၂၄

ေဝေဝဆာဆာ(၅)ေသာင္းဆု

ဇ ၈၀

ဒ ၅၂

ည ၈၂

ဋ ၆၀

ဓ ၄၀

ဖ ၇၀

ဖ ၅၂

ဘ ၅၀

င ၁၆

အ ၅၀

ကစ ၁၂

န ၃၄

ဎ ၉၁

ည ၂၁

ည ၇၇

ကင ၇၉

ကဃ ၄၇

င ၉၂

ဌ ၄၅

န ၆၃

ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ