( ၆ )ျကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္း ၁၅၀၀၀’ ( သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ )မဟာကံထူးရွင္ေပၚထြက္လာပါျပီ..

( ၆ )ျကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္း ၁၅၀၀၀’ ( သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ )မဟာကံထူးရွင္ပါ

လက္ပံလွေက်းရြာ ဟသၤာတျမိဳ ့ ျဖစ္ပါတယ္

ဝမ္းသာတယ္ဗိ်ဳ ့ အရမ္းဝမ္းသာတယ္

ဦးကံ


မဂၤလာပါ

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအားလံုးအတြက္ ထီထိုးရန္ေကာင္းေသာအခါရက္ေကာင္းရက္ျမတ္မ်ားကိုျကိဳတင္သိ႐ွိႏိုင္ရန္ဆရာမင္းသုခကိုယ္တိုင္ေရးသားတြက္ခ်က္ၿပီး ေရးသားျပဳစုေပးလိုက္ပါတယ္။သင္တို႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဖတ္ရႈေစခ်င္ရင္ like & share လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ မွ်ေဝေပးၾကပါ။

2019 – ခုႏွစ္အတြက္ ထီထိုးရန္ေကာင္းေသာ မဂၤလာရက္မ်ား

ဇန္နဝါရီလ. = ၄၊ ၆ ၊ ၈ ၊ ၁၁ ၊ ၁၄ ၊ ၁၆ ၊ ၁၉ ၊ ၂၃ ၊ ၂၅၊ ၂၇ ၃၀၊ ၃၁။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ. =၁ ၊ ၆၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁၊၂၅၊၂၈

မတ္လ. = ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၀

ဧၿပီလ. =၂၊ ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၆ ၂၈၊ ၃၀။

ေမလ. =၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၈ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁။

ဇြန္လ. =၅၊ ၇၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇။

ဇူလိုင္လ. =၁၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၈၊ ၂၂၊ ၂၄ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၀။

ၾသဂုတ္လ. =၁၊ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၄ ၂၇၊ ၂၉၊ ၃၁။

စက္တင္ဘာလ. =၃၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၇ ၂၉၊ ၃၀။

ေအာက္တိုဘာ =၄၊ ၆၊ ၈၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၁။

ႏိုဝင္ဘာလ. =၁၊ ၆၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၈။

ဒီဇင္ဘာလ. =၂၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၄၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၆ ၂၈၊ ၃၀၊ ၃၁။

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားႏွင့္ရာဟုသားသမီးမ်ားအားလံုးစိတ္၏ခ်မ္သားျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ျပည္စံုၿပီး သြားေလရာေဘးရန္ကင္းၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝခရီးမ်ားကိုေန႔သစ္မ်ားႏွင့္အတူ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ျဖတ္သန္းႏိုင္ၾကပါေစ၊၊

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ေမးလိုသူမ်ား ဆရာ့ဖုန္းကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆရာမင္းသုခ ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ